Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Sciex

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty; Sciex nie je študijným grantom. Štipendium („fellowship“) Sciex sa skladá z nákladov na umiestnenie štipendistu na výskumné školiaci pobyt (mzdové náklady švajčiarskeho zamestnávateľa, cestovné) a z nákladov na výmenu poznatkov medzi školiteľmi (tútormi) štipendistu (max. tri návštevy). Všetky výdavky sú vyplácané švajčiarskej hosťujúcej inštitúcii. Švajčiarska hosťujúca inštitúcia administruje štipendium.

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu sú určené výhradne pre kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú:

 • Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
 • V rámci poslednej uzávierky (1. 4. 2014) môžu doktorandi a postdoktorandi absolvovať pobyt v dĺžke 6 až 13 mesiacov.
 • Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Sciex zo dňa 29. 3. 2012 boli upravené podmienky pre uchádzanie sa o podporu v rámci programu Sciex takto:
- pri štipendiách pre doktorandov -  začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný najskôr 1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného titulu,
- pri štipendiách pre postdoktorandov - začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex

 • Mzda štipendistu v programe Sciex:
  CHF 50'000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12);
  CHF 55'000.- (doktorand počas 13. mesiaca);
  CHF 80'000.- (postdoktorand).
 • sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany - SNF)
 • ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2'500.-
 • preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2'500.- za pobyt

Základné podmienky

Doktorandi zo Slovenska, ktorí realizujú doktorandské štúdium na slovenskej inštitúcii (vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať o „Doktorandské štipendium Sciex“ (Sciex Doctoral Candidate Fellowship). Výskumníci zo Slovenska s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), ktorí sú zamestnaní na slovenskej inštitúcii (vysoká škola alebo SAV) a nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu, sa môžu uchádzať o „Postdoktorandské štipendium Sciex“ (Sciex PostDoc Fellowship).

Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených výskumníkov (profesor, resp. DrSc.), ktorí výskum štipendistu vedú ako partnerskí školitelia/tútori.

Oficiálnym komunikačným jazykom v rámci programu Sciex je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti musia ovládať angličtinu minimálne na úrovni B2 podľa ELP (European Language Passport) – formulár T-2 žiadosti. Bude sa od nich vyžadovať písanie správ a publikačná činnosť v angličtine. Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť aj iný dohodnutý jazyk.

Keďže v prípade štipendia ("fellowship") ide v programe Sciex ide o pracovnoprávny vzťah medzi švajčiarskou inštitúciou a štipendistom, existuje v rámci pobytu skúšobná lehota v trvaní 3 mesiacov. Po absolvovaní tejto lehoty (alebo v jej priebehu) rozhoduje švajčiarsky tútor o tom, či štipendista naozaj prejavuje predpokladanú mieru odbornosti, kompetentnosti a angažovanosti. V prípade, že štipendistovi nebude daná výpoveď v priebehu skúšobnej lehoty, vzniká mu spoločne so švajčiarskym tútorom povinnosť v šesťmesačných intervaloch od začiatku pobytu predkladať Rektorskej konferencii švajčiarskych univerzít (CRUS) správu o stave riešenia výskumnej úlohy na predpísaných formulároch (zverejnené na www.sciex.ch).

Oprávnené inštitúcie

Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť príslušníci vysokých škôl existujúcich v zmysle zákona o vysokých školách a Slovenskej akadémie vied. Domáca inštitúcia musí súhlasiť s výskumným pobytom (formulár F-3a).

Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť príslušníci výskumných inštitúcií (vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií), ktoré sú uvedené na webstránke www.sciex.ch (linka „Application“ > „Eligible Swiss Institutions“). Pre oprávnenosť zapojenia sa do programu platia v prípade švajčiarskych inštitúcií tieto podmienky:

 • inštitúcia musí byť uvedená v zozname na www.sciex.ch
 • inštitúcia podpísala súhlas so zapojením sa do programu Sciex, tzv. „Performance Agreement“ (formulár F-4)
 • inštitúcia sa prihlásila k dodržiavaniu odporúčania Európskej komisie „Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex spravania pre nábor výskumných pracovníkov“

Podmienky zamestnávania na švajčiarskych hosťujúcich inštitúciách musia byť v súlade s vysokými štandardmi programu Sciex. Švajčiarska hosťujúca inštitúcia bude musieť financovať všetky náklady súvisiace s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokrývané štipendiom Sciex. Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade udelenia štipendia (formulár F-3b).

Hodnotenie a výber

Štipendisti Sciex sa schvaľujú do tímov s excelentným výskumom zo všetkých disciplín, a to pri zohľadnení nasledujúcich podmienok: vysoké profesionálne nasadenie členov tímu; prepojené a tímové osobnosti; ideálne vedecké korelácie; silná podpora zo strany hostiteľskej a domácej inštitúcie.

V rámci hodnotenia predložených žiadostí budú zabezpečené odborné hodnotenia jednotlivých predložených žiadostí, a to tak na švajčiarskej, ako aj na slovenskej strane. Tieto posudky budú základom rozhodovania Riadiaceho výboru programu zloženého zo zástupcov švajčiarskych organizácií (zoznam členov Riadiaceho výboru možno nájsť na www.sciex.ch v časti „Steering Committee Members“).

Pri hodnotení žiadosti je rozhodujúca kvalita výskumného programu, jeho využiteľnosť v ďalšej spolupráci a miera podpory jednotlivých tútorov a inštitúcií.

Postup pri podávaní žiadosti

Jednotlivé formuláre žiadosti si možno stiahnuť z www.sciex.ch alebo www.sciex.sk. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu. Ďalšie informácie môžete nájsť aj v nasledujúcej príručke tu (v angličtine). Pri podávaní žiadosti odporúčame dodržať nasledujúci postup:

 1. Školiteľ doktoranda alebo tútor postdoktoranda (ďalej “slovenský školiteľ”), potenciálny štipendista a výskumný partner vo Švajčiarsku sa dohodnú na výmennom projekte (ak ešte nemáte kontakt, švajčiarskeho partnera si možno vyhľadať pomocou verejnej databázy švajčiarskych profesorov www.proff.ch).
 2. Slovenský školiteľ si overí, či vysielajúca inštitúcia je oprávnená a či súhlasí s výskumným umiestnením potenciálneho štipendistu.
 3. Švajčiarsky partner vydá súhlas s tým, že bude “hosťujúcim školiteľom” pre štipendistu programu Sciex. Švajčiarsky hosťujúci školiteľ je hlavným predkladateľom žiadosti v rámci Žiadosti o štipendium Sciex.
 4. Švajčiarsky partner si overí, či je jeho švajčiarska inštitúcia oprávnená a či podpísala Dohodu o realizácii programu (tzv. „Performance Agreement“; zoznam oprávnených švajčiarskych inštitúcií je na www.sciex.ch v časti “Application”).
 5. Hlavný predkladateľ žiadosti koordinuje vyplnenie formulárov « F-1 », « F-2a», «F-2b », « F-3a », « F-3b» vrátane príloh.
 6. Slovenský školiteľ vyplní formulár «F-2a» a odošle ho hlavnému predkladateľovi žiadosti.
 7. Mladý výskumník (potenciálny štipendista) vyplní formuláre « F-1 » a « T-2 » (spolu s formulármi je potrebné poslať: doktorandi - potvrdenie o doktorandskom štúdiu s presným dátumom začiatku tohto štúdia, postdoktorandi - kópiu doktorandského diplomu) a odošle ich hlavnému predkladateľovi žiadosti.
 8. Vysielajúca inštitúcia vyplní formulár « F-3a », odošle zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadostia podpísaný originál na adresu:
  • CRUS
   Sciex-3, Postbox 607
   CH-3000 Bern 9.
 9. Hosťujúca inštitúcia vyplní formulár « F-3b » odošle zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadostia podpísaný originál na adresu:
  • CRUS
   Sciex-3, Postbox 607
   CH-3000 Bern 9.
 10. Ak sú všetky formuláre kompletné, správne a presné, hlavný predkladateľ žiadosti ich zašle všetky jedným e-mailom na sciex@crus.ch, s označením predmetu "Sciex Proposal Forms".
 11. Sciex oznámi rozhodnutie Riadiaceho výboru hlavnému predkladateľovi žiadosti.
 12. Hlavný predkladateľ žiadosti skontaktuje osobu poverenú agendou Charty a Kódexu na svojej inštitúcii kvôli zmluvám.

 

Časový harmonogram

Rok 2010 Roky 2011 – 2014  
1. november 1. apríl Uzávierka na predloženie žiadostí na sciex@crus.ch
1. – 15. november 1. apríl – 15. máj Formálna kontrola zo strany CRUS
15. – 30. november 15. apríl – 1. máj Formálna kontrola zo strany Koordinačnej jednotky (SAIA)
1. január – 5. február 2011 1. jún – 5. júl Hodnotenie žiadostí
koniec marca 2011 koniec augusta rozhodnutie Riadiaceho výboru
apríl 2011 september podpisovanie zmlúv medzi inštitúciami a schváleným štipendistom

 

Možnosť predložiť žiadosť o štipendium sa začína 2 mesiace pred termínom uzávierky (pred otvorením výzvy nie je možné podať žiadosť k danému termínu, pripravovať si dokumentáciu však možno aj vopred). Nástup na pobyt je spravidla možný od mesiaca nasledujúceho po mesiaci vyčlenenom na podpísanie zmlúv, konkrétne termíny budú vždy upresnené v rámci výzvy na podávanie žiadostí (teda najneskôr 2 mesiace pred termínom uzávierky).

Odporúčania

Pri príprave žiadosti za slovenskú stranu odporúčame využiť konzultácie s pracoviskom SAIA (koordinačnej jednotky programu na Slovensku), a to buď v rámci regionálneho pracoviska SAIA v blízkom okolí, alebo priamo v SAIA v Bratislave.

Keďže v prípade schválenia žiadosti ide o pracovnoprávny vzťah so švajčiarskou inštitúciou, treba si pri podávaní žiadosti (najneskôr pred nástupom na pobyt) vyjasniť:

 • postavenie štipendistu na domácej inštitúcii počas pobytu (v prípade doktorandov by pobyt mal byť súčasťou štúdia) a podmienky návratu,
 • otázky súvisiace so zdanením príjmu v zahraničí, so sociálnym a zdravotným poistením počas pracovného pobytu v zahraničí.

Pri riešení týchto praktických otázok týkajúcich sa pobytu v zahraničí vám môžu pomôcť Servisné centrá EURAXESS vo Švajčiarsku (www.euraxess.ch) a na Slovensku (www.euraxess.sk).

Na koho sa možno obrátiť?

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach (kontakty na pracoviská nájdete na www.saia.sk).

Koordinátormi programu sú Mgr. Michal Fedák a Mgr. Daniela Kirdová – kontaktný e-mail je sciex@saia.sk

Posledná aktualizácia: 21.01.2014