Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Oprávnení žiadatelia, oprávnené inštitúcie

Oprávnení uchádzači o štipendium

Doktorandi zo Slovenska, ktorí realizujú doktorandské štúdium na slovenskej inštitúcii (vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať o „Doktorandské štipendium Sciex“ (Sciex Doctoral Candidate Fellowship).

Výskumníci zo Slovenska s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), ktorí sú zamestnaní na slovenskej oprávnenej inštitúcii (vysoká škola alebo SAV) a nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu, sa môžu uchádzať o „Postdoktorandské štipendium Sciex“ (Sciex PostDoc Fellowship). Neexistuje vekové obmedzenie.

Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených výskumníkov (profesor, resp. DrSc.), ktorí výskum štipendistu vedú ako partnerskí školitelia/tútori.

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Sciex zo dňa 29. 3. 2012 boli upravené podmienky pre uchádzanie sa o podporu v rámci programu Sciex upravené takto:

- pri štipendiách pre doktorandov -  začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný najskôr 1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného titulu,
- pri štipendiách pre postdoktorandov - začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD.

Riadiaci výbor taktiež rozhodol, že bývalí štipendisti programu Sciex nemôžu byť cez Sciex podporení opätovne, to znamená, že zaniká možnosť podpory nadväzujúcich projektov (tzv. follow-up) pre nadchádzajúce výzvy.

Oprávnené inštitúcie

Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť príslušníci vysokých škôl existujúcich v zmysle zákona o vysokých školách (zoznam týchto vysokých škôl je na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - www.minedu.sk) a Slovenskej akadémie vied a jej ústavov (zoznam na www.sav.sk). Domáca inštitúcia musí súhlasiť s výskumným pobytom (formulár F-3a).

Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť príslušníci výskumných inštitúcií (vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií), ktoré sú uvedené na webstránke www.sciex.ch (linka „Application“ > „Eligible Swiss Institutions“). Pre oprávnenosť zapojenia sa do programu platia v prípade švajčiarskych inštitúcií tieto podmienky:

  • inštitúcia musí byť uvedená v zozname na www.sciex.ch
  • inštitúcia podpísala súhlas so zapojením sa do programu Sciex, tzv. „Performance Agreement“ (formulár F-4)
  • inštitúcia sa prihlásila k dodržiavaniu odporúčania Európskej komisie „Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex spravania pre nábor výskumných pracovníkov“

Podmienky zamestnávania na švajčiarskych hosťujúcich inštitúciách musia byť v súlade s vysokými štandardmi programu Sciex. Švajčiarska hosťujúca inštitúcia bude musieť financovať všetky náklady súvisiace s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokrývané štipendiom Sciex. Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade udelenia štipendia (formulár F-3b).

Posledná aktualizácia: 11.04.2013