Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Sciex – výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku

Nový program spolupráce medzi Slovenskom a Švajčiarskom začína.

Dňa 23. marca 2010 podpísal Úrad vlády SR so SAIA, n. o., zmluvu o zabezpečení činnosti Koordinačnej jednotky pre Švajčiarsky štipendijný fond. Tým sa otvára možnosť pre zapojenie sa slovenských doktorandov a postdoktorandov do programu Sciex-NMSch, ktorého náplňou je podpora vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ (NČŠ) a dlhodobo udržateľných výskumných partnerstiev medzi ôsmimi NČŠ a Švajčiarskou konfederáciou.
V rámci programu Sciex-NMSch sa poskytujú štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a NČŠ spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje. Ide pritom o:
  • výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov v trvaní najmenej 6 a najviac 24 mesiacov,
  • finančnú podporu na krátkodobé výskumné návštevy pre starších výskumných pracovníkov, ktorí okrem vlastných výskumných aktivít pôsobia aj ako mentori mladých výskumných pracovníkov, ktorí už získali výskumné štipendium v rámci Sciex-NMSch.
Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii; na podporu pobytov slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 1 393 500 CHF, ktoré je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2016.
Podrobné informácie o programe, o možnostiach zapojenia sa a o podmienkach na predkladanie žiadostí k prvej uzávierke, ktorá bude 1. 11. 2010, vám prinesieme v letnom čísle Bulletinu SAIA. Poradenstvo bude poskytovať SAIA, n. o., v Bratislave i v sieti regionálnych pracovísk (Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov).

Posledná aktualizácia: 17.10.2010